Jak często wykonuje się pomiary elektryczne w budynku?

Pomiary elektryczne są niezbędnym elementem dbałości o bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie instalacji w budynkach. Ich wykonanie pozwala również na uniknięcie awarii, a także na znalezienie ewentualnych usterek. W Polsce istnieją obowiązujące przepisy, które regulują częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych w różnych typach budynków i instalacji.

Częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych w budynku

W Polsce normą, która określa wymagania dotyczące wykonywania pomiarów elektrycznych, jest PN-HD 60364. Zgodnie z nią pomiary powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat w przypadku budynków mieszkalnych, a co najmniej raz na rok dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. Przeprowadzenie kontroli jest obowiązkowe, a jej wyniki powinny być dokumentowane i przechowywane przez właściciela budynku lub zarządcę.

Pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych

W przypadku budynków mieszkalnych, norma PN-HD 60364 przewiduje wykonanie pomiarów elektrycznych Bochnia co najmniej raz na 5 lat. Warto jednak podkreślić, że są to minimalne wymagania, a w praktyce pomiary mogą być wykonywane nawet częściej, zwłaszcza jeśli istnieją jakieś wątpliwości co do stanu technicznego instalacji. Pomiarów dokonuje osoba posiadająca uprawnienia elektroenergetyczne oraz odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Pomiary elektryczne w obiektach użyteczności publicznej

W przypadku budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, urzędy czy miejsca kultu, norma PN-HD 60364 wymaga wykonania pomiarów elektrycznych co najmniej raz na rok. Taka częstotliwość wynika z większego zagrożenia wynikającego z intensywnego użytkowania tych obiektów oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa większej liczbie osób znajdujących się w ich wnętrzu.

Pomiary elektryczne w obiektach przemysłowych

Obiekty przemysłowe są miejscami bardzo narażonymi na różnego rodzaju awarie i usterki. Dlatego też pomiary elektryczne powinny być wykonywane w nich co najmniej raz na rok. W niektórych przypadkach, ze względu na szczególne warunki pracy, pomiary mogą być przeprowadzane nawet częściej. Elektro Art wskazuje, że stała kontrola instalacji elektrycznych pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa pracy w tych obiektach.

redakcja serwisu

Dodaj komentarz

Back to top