Jak zgłosić podnośnik do UDT?

Podnośniki są nieodłącznym elementem wielu branż, takich jak budownictwo, magazynowanie czy transport. Ze względu na ich potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa osób korzystających z nich, w Polsce obowiązuje obowiązek zgłoszenia podnośnika do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). W poniższym artykule opisujemy, jak krok po kroku zgłosić podnośnik do UDT i na co zwrócić uwagę w tym procesie.

Dlaczego należy zgłosić podnośnik do UDT?

Zgłoszenie podnośnika do UDT ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz spełnienie wymagań prawnych. Przepisy stanowią, że urządzenia dźwignicowe, w tym podnośniki, muszą być dopuszczone do eksploatacji przez właściwy organ dozoru technicznego. Zgłoszenie podnośnika do UDT jest także konieczne w przypadku zmiany parametrów technicznych urządzenia lub gdy nastąpiło jego uszkodzenie mogące wpłynąć na bezpieczeństwo.

Procedura zgłoszenia podnośnika do Urzędu Dozoru Technicznego

Pierwszym krokiem w procesie zgłoszenia do UDT jest przygotowanie niezbędnej dokumentacja UDT podnośnika Lublin. Należy pozyskać odpowiednie certyfikaty, atesty oraz instrukcje obsługi i konserwacji urządzenia, a także dokumentację techniczną. Ponadto konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje operatorów podnośnika, takich jak uprawnienia do obsługi urządzeń dźwignicowych oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Następnie, zgłoszenie podnośnika do UDT można zrealizować na dwa sposoby. Można złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli drogą elektroniczną, korzystając z systemu ePUAP, lub wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą lub osobiście dostarczyć do właściwej jednostki UDT. W zgłoszeniu należy podać dane osobowe osoby zgłaszającej, informacje o urządzeniu oraz sposób jego użytkowania.

Po złożeniu zgłoszenia inspektor UDT będzie kontaktował się z osobą zgłaszającą w celu ustalenia terminu badania technicznego podnośnika. Badanie techniczne polega na sprawdzeniu stanu technicznego urządzenia oraz sprawności jego poszczególnych elementów. Inspektor oceni również czy podnośnik spełnia wymagania bezpieczeństwa oraz czy operatorzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Po przeprowadzeniu badania technicznego, inspektor UDT wyda decyzję o dopuszczeniu podnośnika do eksploatacji. Jeżeli podczas badania nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości, urządzenie zostanie dopuszczone do użytkowania, a informacja o tym fakcie zostanie zawarta w protokole z badania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości konieczne będzie ich usunięcie i powtórne przeprowadzenie kontroli.

redakcja serwisu

Dodaj komentarz

Back to top